Nr 2190 w Rejestrze Prasy SO w Poznaniu. Od maja 2007 r.
Szanowni P.T. Czytelnicy Gazety Autorskiej „IMPRESJee” (nr 2190 w Rejestrze Prasy w SO w Poznaniu). Podaję tutaj statystyki Państwa wizyt(na podstawie danych otrzymywanych z Blox). Aktualne statystyki wizyt w Gazecie Autorskiej "IMPRESjee": 6 904 250. A w gazecie wraz z podstronami: 9 265 859 ******* Gazeta Autorska „IMPRESJee” zajmuje pierwsze miejsce czytelnictwa w kategorii: Media w Blox na TOP 1000. Zapraszam do lektury - wydawca i redaktor naczelna Stefania Golenia (Stefania Pruszyńska), autorka esejów, felietonów, recenzji, wywiadów, fotoreportaży, utworów literackich i artystycznych wizualnych: obrazów, grafik, rysunków...

* SALON: REDAKCJA GAZETY AUTORSKIEJ IMPRESJee. KONTAKT, INFORMACJE

poniedziałek, 22 sierpnia 2011

 

 REDAKCJA Gazety Autorskiej „IMPRESJee” (nr 2190 w rejestrze prasy, czasopism w Sądzie Okręgowym w Poznaniu)

Redaktor naczelna: Stefania Golenia (Stefania Pruszyńska)

Informacje kontaktowe są podane wyżej, w stopce redakcyjnej.


 

 

 

REDAKCJA przyjmuje do publikacji:  teksty publicystyczne, starannie zredagowane i nie opublikowane w innych mediach wyłącznie od ich Autorów i w programie Word (czcionka Georgia, 12 punktów); priorytetowo – zamówione;  materiały wizualne (fotografie, skany ilustracji) wyłącznie: od ich Autorów i w formacie JPG. Prriorytetowo – zamówione. Natomiast plakaty − wyłącznie w ramach umów o patronaty − od Organizatorów wydarzeń;  teksty literackie (utwory literackie), krytycznoliterackie, wywiady, rozmowy, eseje, recenzje dotyczące różnych dziedzin kultury, programy spotkań literackich ze wstępem wolnym − (w programie Word, czcionka Georgia, 12 punktów)  i materiały wizualne (w formacie JPG). Redakcja zastrzega sobie prawo do:  skracania i korekty materiałów publicystycznych;  niepublikowania  nadesłanych  materiałów.  Redakcja wyjaśnia, że:  nadesłane i zakwalifikowane do publikacji materiały będą publikowane bezhonoraryjnie;  publikowanie materiałów tekstowych, graficznych, fotograficznych o charakterze promocyjnym, nadsyłanych z inicjatywy nadawców, wymaga zawarcia umowy o promocję - reklamę bądź patronat medialny Gazety Autorskiej „IMPRESJee” www.impresjeee.blox.pl  z Wydawcą.

Autorom tekstowych i wizualnych materiałów publicystycznych przyjętych do publikacji  i opublikowanych Redakcja gratuluje i składa za ich przekazanie serdeczne podziękowanie. 

Wszelkie materiały autorskie (teksty, zdjęcia, grafiki) zamieszczone w Gazecie Autorskiej „IMPRESJee” www.impresjeee.blox.pl oraz LOGO chronione są przepisami ustawy  z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Jakiekolwiek wykorzystywanie materiałów z Gazety Autorskiej „IMPRESJee” www.impresjeee.blox.pl bez wiedzy Redakcji i ich Autora (kontakt z Autorem wyłącznie  za pośrednictwem Redakcji), bez zawartej umowy, w tym o publikację przedruku, stanowi naruszenie prawa i mocuje działania  wobec naruszającego prawo na drodze prawno-sądowej i windykacyjnej o należne dobra prawne i materialne. Podobnie jest niedopuszczalne jakiekolwiek użycie i zamieszczenie LOGO Gazety Autorskiej „IMPRESJee” www.impresjeee.blox.pl bez ważnej zawartej umowy z Wydawcą. Udostępnienie LOGO do publikacji zaś jest możliwe jedynie w przypadku patronatu medialnego, opartego o umowę z Wydawcą. 

 Wyjątkami są przewidziane przez przepisy prawa sytuacje dozwolonego korzystania z materiałów publicystycznych w zakresie: 1. Cytowania fragmentów materiału Autora, pod warunkiem podania jego autorstwa: imienia, nazwiska czy pseudonimu i źródła publikacji; 2. Korzystania  z  publikacji wyłącznie na własne potrzeby (nie do publikowania, kopiowania etc.)._______________________________________

PRZEDRUKI, PATRONATY MEDIALNE, REKLAMY, PROGRAMY WYDARZEŃ, SPOTKAŃ KULTURALNYCH

Wydawca i Redakcja Gazety Autorskiej „IMPRESJee” www.impresjeee.blox.pl zaprasza Państwa do poznania: 1. Warunków udzielania zgody na przedruk materiałów − licencji nieodpłatnych i odpłatnych; 2. Rodzaju inicjatyw organizatorskich, które mogą być promowane wsparciem w ramach patronatu medialnego IMPRESJee.pl; 3. Warunków uzyskiwania patronatów medialnych Gazety Autorskiej „IMPRESJee” www.impresjeee.blox.pl; 4. Rodzajów ogłoszeń reklamowych w Gazety Autorskiej „IMPRESJee” www.impresjeee.blox.pl

PRZEDRUKI redakcja.impresjee.pl@onet.eu, sekretariat.red.impresjee@onet.pl. 1. Przedruk nieodpłatny. Wydawca i Redakcja Gazety Autorskiej „IMPRESJee” www.impresjeee.blox.pl umożliwia nabycie prawa do jednorazowego nieodpłatnego przedruku materiału własnego Gazety Autorskiej „IMPRESJee” www.impresjeee.blox.pl i do zamieszczenia go w jednym medium prasowym: internetowym  bądź drukowanym pod następującymi warunkami:  Wyrażenia zgody przez Redakcję Gazety Autorskiej „IMPRESJee” www.impresjeee.blox.pl na przedruk nieodpłatny − licencję  w medium Zamawiającego ten materiał;  Zawarcia umowy pisemnej na przedruk;  Przyjęcia w tej umowie przez Zamawiającego przedruk − zobowiązania do podania w podpisie materiału: imienia i nazwiska Autora i  źródła publikacji: Gazeta Autorska „IMPRESJee” www.impresjeee.blox.pl

Redakcja Gazety Autorskiej „IMPRESJee” www.impresjeee.blox.pl oczekuje ponadto od Redakcji, która opublikuje jako przedruk nieodpłatny materiał z Gazety Autorskiej „IMPRESJee” www.impresjeee.blox.pl (czy Portalu Autorskiego IMPRESJee.pl www.impresjee.pl):  zawiadomienia o publikacji i  egzemplarza czasopisma wydawanego drukiem (ew. skanu publikacji);  wyłącznie zawiadomienia o publikacji tego przedruku w medium elektronicznym.

2. Przedruk odpłatny. W sytuacji  niezgody Wydawcy Gazety Autorskiej „IMPRESJee” www.impresjeee.blox.pl na nieodpłatną publikację przedruku materiału zamieszczonego  w Gazecie Autorskiej „IMPRESJee” www.impresjeee.blox.pl (lub w Portalu Autorskim IMPRESJee.pl www.impresjee.pl będzie wyznaczona opłata za licencję na przedruk. Zgoda Redakcji i Wydawcy na przedruk odpłatny, zawarcie umowy pisemnej na jednorazową  licencję oraz  zapłata w całości za nią przez Zamawiającego to warunki nabycia prawa do jednorazowego przedruku i publikacji nabytego materiału. Materiał opublikowany jako przedruk winien zawierać w podpisie: imię i nazwisko autora materiału i informację o źródle:  Gazeta Autorska „IMPRESJee” www.impresjeee.blox.pl. Redakcja Gazety Autorskiej „IMPRESJee” www.impresjeee.blox.pl ponadto oczekuje od Redakcji, która opublikuje jako przedruk odpłatny materiał z  Gazety Autorskiej „IMPRESJee” www.impresjeee.blox.pl (lub Portalu Autorskiego IMPRSJee.pl www.impresjee.pl):  zawiadomienia o publikacji i  egzemplarza czasopisma wydawanego drukiem (ew. skanu publikacji);  wyłącznie zawiadomienia o publikacji tego przedruku w medium elektronicznym.

Uwaga! Z oferty przedruków materiałów zarówno nieodpłatnych, jak i odpłatnych są wyłączone:  Wszystkie opublikowane w Gazecie Autorskiej „IMPRESJee” www.impresjeee.blox.pl utwory wizualne: fotografie reportażowe, artystyczne, obrazy, grafiki, rysunki, materiały wideo i nagrania filmowe;  Utwory literackie i inne artystyczne (graficzne, wizualne). To wyłączenie tych utworów z oferty przedruków nie ogranicza jednak prawa do cytowania fragmentów tekstów na zasadach ogólnych (z przywołaniem źródła publikacji, podaniem imienia i nazwiska Autora, tytułu utworu, publikacji ).  Materiały tekstowe i inne będące już przedrukami z innych mediów czy  publikacje sponsorowane i reklamowe.  Możliwe jest natomiast pozyskanie od Redakcji fotografii, lecz innych niż opublikowane (tematycznie związanych z nabywaną jako przedruk odpłatny publikacją tekstow), jeśli takie fotografie pozostają jako zapas i stanowią własny materiał autorski Redakcji, a nie pozyskany od innych Autorów.

PATRONATY MEDIALNE I OGŁOSZENIA REKLAMOWE

WYDAWCA i Redakcja  Gazety Autorskiej „IMPRESJee” www.impresjeee.blox.pl proponuje Państwu dwie formy promowania organizowanych przez Państwa wydarzeń: patronat medialny i ogłoszenie reklamowe. Oferta dotyczy publikowania Państwa  materiałów informacyjnych tekstowych, fotograficznych, graficznych o wydarzeniach takich, jak: festiwal, konferencja naukowa czy inna, prezentacja promocyjna (książka drukowana i elektroniczna, płyta itp.), konkurs,  koncert, sztuka teatralna czy operowa, film.

PATRONAT MEDIALNY Gazety Autorskiej „IMPRESJee” www.impresjeee.blox.pl I. Wydawca Gazety Autorskiej „IMPRESJee” www.impresjeee.blox.pl informuje, że patronatem medialnym promuje: ciekawe i zasługujące na uwagę wydarzenia kulturalne, konferencje naukowe i podobne, debaty itp. − zarówno ze wstępem wolnym, jak i  za opłatą czy biletowane.

Wydawca Portalu Autorskiego IMPRESJee.pl www.impresjee.pl zaprasza Państwa, będących Przedstawicielami firm, instytucji, fundacji i stowarzyszeń, do zawierania umów o promocję w ramach patronatu Gazety Autorskiej „IMPRESJee” www.impresjeee.blox.pl nad organizowanymi przez Państwa wydarzeniami (zarówno ze wstępem wolnym, jak i komercyjnymi). Warunkiem wstępnym uzyskania patronatu Gazety Autorskiej „IMPRESJee” www.impresjeee.blox.pl jest  nadesłanie wniosku o patronat na jeden z adresów: redakcja.impresjee.pl@onet.eu lub  sekretariat.red.impresjee@onet.pl. We wniosku należy podać: informacje o wydarzeniu, jego charakterze, terminie, miejscu, uczestnikach i Organizatorze (nazwa Organizatora, adres, nr tel. kontaktowego, adres poczty elektronicznej, osoba upoważniona). Wniosek należy złożyć jak najwcześniej, najpóźniej zaś miesiąc przed wydarzeniem.Wnioskodawca w odpowiedzi na złożony wniosek otrzyma niezwłoczną informację o decyzji Wydawcy.

W ramach umowy o patronat:  Redakcja Gazety Autorskiej „IMPRESJee” www.impresjeee.blox.pl opublikuje  dostarczone przez Organizatora materiały informacyjne i graficzne czy fotograficzne o wydarzeniu. Może z własnego wyboru oprócz tych materiałów także przygotować i opublikować własny tekst czy również fotografie związane z wydarzeniem (z obserwacji podczas uczestnictwa w tym wydarzeniu przedstawiciela redakcji).  Organizator zaś otrzyma w ramach umowy o patronat zezwolenie na publikację LOGO Gazety Autorskiej „IMPRESJee” www.impresjeee.blox.pl: na plakatach i wszystkich innych materiałach prezentowanych publicznie czy drukowanych zaproszeniach. LOGO to będzie udostępnione Organizatorom wyłącznie do publikacji w tych materiałach i z oznakowaniem: Patron medialny.

Uwaga! Do publikacji patronackich i innych przyjmowane są materiały: tekstowe − wyłącznie w programie Word (czcionka Georgia, 12 punktów); fotografie i ilustracje, plakaty − wyłącznie w formacie JPG. Za materiały i prawa autorskie i pokrewne  do nich, a także  treści,  w tym szczegółowe informacje zawarte w materiałach przekazanych przez Organizatorów do publikacji  i  opublikowanych w Portalu Autorskim IMPRESJee.pl www.impresjee.pl w ramach umowy  o patronat medialny nad wydarzeniem  – odpowiadają  wyłącznie Organizatorzy. Wydawca Gazety Autorskiej „IMPRESJee” www.impresjeee.blox.pl zastrzega sobie prawo do odmowy  przyjęcia patronatu bez uzasadniania tej decyzji.

Ogłoszenia reklamowe. I. Wstępna oferta Ogłoszenia reklamowego w Gazecie Autorskiej „IMPRESJee” www.impresjeee.blox.pl obejmuje trzy rodzaje reklam:  Reklama 1:  Baner, ogłoszenie graficzne;  Reklama 2: Artykuł, wywiad z wyeksponowanymi pod tymi publikacjami: znakiem logo, nazwą i adresem firmy, instytucji.  Reklama 3: Publikacje w Gazecie Autorskiej „IMPRESJee” www.impresjeee.blox.pl ogłoszeń o wydarzeniach kulturalnych i konkursach: instytucji kultury, organizacji pozarządowych bądź innych podmiotów. Oferta dotyczy publikacji: plakatów, programów, informacji tekstowych (do wyboru reklama lub patronat medialny).  Sponsoring Gazety Autorskiej „IMPRESJee” www.impresjeee.blox.pl

Redakcja zaprasza: Reprezentantów instytucji i podmiotów gospodarczych −  do podjęcia dialogu  i ustalenia warunków umowy.  Korespondencję sygnalizującą  wolę zawarcia umowy sponsoringowej czy precyzującą oczekiwania realizacyjne dotyczące formy reklamy  należy słać drogą e-mailową:  redakcja.impresjee.pl@onet.eu lub sekretariat.red.impresjee@onet.pl. Na nadesłaną korespondencję, konkretyzującą  Państwa oczekiwania czy zamiar zamieszczenia reklamy w Gazecie Autorskiej „IMPRESJee” www.impresjeee.blox.pl zostanie wysłana odpowiedź np. z informacjami ofertowymi. Przygotowanie reklamy (jeśli tak będzie potrzeba) i publikacja gotowej reklamy nastąpi wyłącznie po zawarciu umowy pisemnej przez Zamawiającego reklamę z Wydawcą Gazety Autorskiej IMPRESJee i dokonaniu przez Zamawiającego zapłaty  za reklamę według umowy  i  w sposób zdefiniowany w umowie.

Wydawca Gazety Autorskiej „IMPRESJee” www.impresjeee.blox.pl (nr 2190 w rejestrze czasopism SO w Poznaniu):  Zaznacza, że nie deleguje swoich uprawnień do zawierania umów o reklamę w Portalu Autorskim IMPRESJee.pl www.impresjee.pl na jakąkolwiek inną osobę, podobnie nikogo jako swojego reprezentanta nie uprawnia do przyjmowania zaliczek  na poczet reklamy ani zapłaty całości kwoty za reklamę w Portalu Autorskim IMPRESJee.pl www.impresjee.pl. Wydawca tylko w niektórych sytuacjach decyduje o  upoważnieniu wybranej przez siebie osoby do niektórych czynności związanych wyłącznie z przygotowaniem reklamy.  Wyklucza z oferty reklamy zasłaniające publikacje (typu: zwiń, rozwiń).  Informuje, że za treści reklam zamieszczanych w portalu odpowiada wyłącznie Zamawiający reklamę.  Zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia reklamy lub ogłoszenia. (Wpis zaktualizowano 19 listopada 2017 r.).Szanowni P.T. Czytelnicy Gazety Autorskiej „IMPRESJee” www.impresjeee.blox.pl, Miło mi powitać Państwa i zasygnalizować tematykę Gazety Autorskiej „IMPRESJee”, która jest związana z szeroko rozumianą kulturą.
Ramy nadają jej działy
 *Salon: Krużganki Kultury, 
*Salon: Obserwatorium,
Kolejne to
Dział: Akcje własne Redakcji, we współpracy i wsparcie  akcji  oraz Patronaty medialne,
*Salon Informacyjny, Dialogu i Komunikatów,
*Salon: Odkrywcy, Badacze, Innowatorzy w Nauce Polskiej.
 
 

Salon: KRUŻGANKI KULTURY. Tematyka:  literacka, i okołoliteracka, teatru, filmu czy muzyki  – to ogromne i niezwykle interesujące  obszary. W tym Salonie znajdą Państwo  wybrane tematy i  wydarzenia  w dziedzinie kultury, dotyczace  jej twórców czy ich dzieł.
  

 
Salon: OBSERWATORIUM. Wybrane  tematy okołokulturalne i  związane  z nauką, ekologią i  społeczeństwem. 

 


 

Zapraszam Państwa do odwiedzin moich witryn autorskich: 

 

Poezja, Stefania Pruszyńska 

ArtGrafPoeFoto   

 

Oprac. graficznie: Stefania Pruszyńska

Wpis zaktualizowano 19 listopada 2017